☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Różan
Herb Różan

Czwartek 27.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej składa się w siedzibie dowolnego organu gminy wzór w wersji papierowej (DO/W/1) - należy wydrukować dwustronnie – w formacie A4
  lub
  w formie elektronicznej - odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego albo podpisem potwierdzonym profilem Zaufanym ePUAP
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Do wniosku załącza się aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle i mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając również orzeczenie o niepełnosprawności.
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografie przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Kontakt w sprawie:
Beata Kornacka
Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan
tel. 29 7679127

Termin odpowiedzi
1 miesiąc

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Uwagi

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 2. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, nie dotyczy to osób które nie ukończyły 5 roku życia.
 3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych – w przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Odbiór dowodu osobistego.

 1. dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator,
 2. dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator,
 3. wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. W opisanej sytuacji istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika.

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego

Uwaga:

 • dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek
 • osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru), o ile nie została zgłoszona jego utrata,
 • przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek wymiany dowodu osobistego

O wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dokument,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych (chyba, że dowód wydany został jako bezterminowy) lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 • Osoba, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy, który wydał utracony lub uszkodzony dowód osobisty.
 • Osoba, przebywająca poza terytorium RP, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej dokonuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
 • Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
 • Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć niezwłocznie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 391 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),

Wniosek do pobrania: DO/W/1

 

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2016-12-07 09:58:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2019-10-04 09:35:21)
 
 
ilość odwiedzin: 3310884

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X