☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Różan
Herb Różan

Piątek 28.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku:

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych wzór: (SO-W-2)
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym wzór (SO-W-3)
  • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu),
  • Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,
  • Dowód dokonania opłaty

Opłaty

Opłata skarbowa:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31,- zł Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane : URZĄD GMINY W RÓŻANIE nr 16 8925 0006 0000 0143 2000 0020 z zaznaczeniem "opłata za udzielenie informacji o danych osobowych" Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi
Bez zbędnej zwłoki. Załatwienie wniosku wymagającego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a wniosku szczególnie skomplikowanego nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Różan.

Uwagi

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestru /dokumentacji związanej z dowodem osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych/dokumentacji z ww. rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestru/ udostępnienia dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie w ww. rejestrze, a ponadto należy wskazać jakie dane/dokumentacja mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r., poz. 391 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. , poz.319),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1604),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Wniosek do pobrania:
- SO-W-2
- SO-W-3

 

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2016-12-07 10:39:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2016-12-07 10:40:39)
 
 
ilość odwiedzin: 3315132

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X