www.bip.gov.pl

Różan

Herb Różan

Sobota 28.03.2015

zaawansowane
Uchwała nr XII/72/2003 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli na okres od 01 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku Uchwała nr XII/71/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 Uchwała nr XI/70/2003 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego Uchwała nr XI/69/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Uchwała nr XI/68/2003 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r. Uchwała nr XI/67/2003 w sprawie obniżenia średniej średniej ceny skupu żyta a okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Uchwała nr XI/66/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów Uchwała nr XI/65/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2004 Uchwała nr X/64/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce Uchwała nr X/63/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu Uchwała nr X/62/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dzbądz, Gminy Różan Uchwała nr X/61/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dyszobaba, Gmina Różan Uchwała nr X/60/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chełsty, Gmina Różan Uchwała nr X/59/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszewiec, Gmina Różan Uchwała nr X/58/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paulinowo, Gmina Różan Uchwała nr X/57/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dzbądz, Gmina Różan Uchwała nr X/56/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Różan w granicach administracyjnych Uchwała nr X/55/2003 w sprawie określenia zasad dokonywania ocen pracowników mianowanych Uchwała nr X/54/2003 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji oraz wyboru członków komisji Uchwała nr X/53/2003 w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku podróży służbowych radnych pojazdem samochodowym niebędących własnością gminy Uchwała nr X/52/2003 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej właściwego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego jej Przewodniczącemu Uchwała nr X/51/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 Uchwała nr IX/50/2003 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Uchwała nr IX/49/2003 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Uchwała nr IX/48/2003 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Uchwała nr IX/47/2003 zmieniająca Statut Gminy Różan Uchwała nr IX/46/2003 w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Różan Uchwała nr IX/45/2003 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan w latach 2003 - 2008 Uchwała nr VIII/44/2003 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Różan Uchwała nr VII/43/2003 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Różan Uchwała nr VII/42/2003 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Różan Uchwała nr VII/41/2003 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Różan miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Uchwała nr VII/40/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Różan Uchwała nr VII/38/2003 w sprawie nadania nazwy Publicznemu Gimnazjum w Różanie Uchwała nr VII/37/2003 w sprawie ustalenia nazwy ulic we wsi Chełsty Uchwała nr VII/36/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 Uchwała nr VI/35/2003 w sprawie likwidacji Zespołu Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Różanie Uchwała nr VI/34/2003 w sprawie podziału Gminy Różan na obwody głosowania Uchwała nr VI/33/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazwy ulic w mieście Różan Uchwała nr VI/32/2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Różan Uchwała nr V/31/2003 w sprawie przyjęcia zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów Uchwała nr V/30/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Uchwała nr V/29/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan Uchwała nr IV/28/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Różan Uchwała nr IV/27/2003 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Uchwała nr IV/26/2003 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Uchwała nr IV/25/2003 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Uchwała nr IV/24/2003 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Wód Gruntowych przed Zanieczyszczeniami Pochodzącymi z Indywidualnych Gospodarstw Rolnych Uchwała nr IV/23/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r Uchwała nr III/22/2003 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Uchwała nr III/21/2003 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 stycznia 2003 do 30 czerwca 2003 roku

DRUKUJDrukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 1292341

Zaokrąglony róg prawy