www.bip.gov.pl

Różan

Herb Różan

Niedziela 19.04.2015

zaawansowane
Budowa stacji uzdatniania wody w Chełstach i sieci wodociągowej we dla wsi Chełsty, Dąbrówka i Kaszewiec Przebudowa stadionu wraz z budową budynku techniczno-socjalnego w Różanie Budowa szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do Internetu w Gminie Różan Zakup energii elektrycznej Budowę wodociągu i kanalizacji w ulicy Polnej w Różanie i w Prycanowie oraz sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w drodze do oczyszczalni ścieków w Różanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w ulicach przyległych do ul.Poniatowskiego w Różanie Przebudowa drogi gminnej Prycanowo-Podborze Dostawa oleju opałowego do budynków: Urzędu Gminy w Różanie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różanie, sai gimnastycznej w Różanie na sezon grzewczy 2011/2012 Tankowanie pojazdów stanowiących własność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie paliwami płynnymi w 2012 roku Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem dla dzieci w w ieku od 8 do 16 lat z Gminy Różan Przebudowa ul.Gdańskiej od drogi krajowej nr 60 do ul.Przemysłowej w Różanie Przebudowa strażnicy OSP w Chełstach Przebudowa dachu budynku przedszkola samorządowego w Różanie Dostawa oleju opałowego do budynków: - Urzędu Gminy w Różanie - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różanie - Sali gimnastycznej w Różanie na sezon grzewczy 2012/2013 Budowa stacji uzdatniania wody w Chełstach i sieci wodociągowej dla wsi: Chełsty, Dąbrówka i Kaszewiec - dokończenie "Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Różanie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła." Zakup energii elelektrycznej Wykonanie odwiertu studziennego nr 6A(uzupełniającego) w Różanie Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie w ramach projektu systemowego : Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Tankowanie pojazdów stanowiących własność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie paliwami płynnymi w 2013 roku Przebudowa drogi wewnętrznej przy blokach komunalnych przy ul.Poniatowskiego w Różanie Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzczonki, Dyszobaba, Prycanowo i w Różanie(rejon oczyszczalni ścieków) Przebudowa drogi gminnej we wsi Prycanowo Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i mlodzieży w wieku od 8 do 16 lat z Gminy Różan Dostawa oleju opałowego do budynków: Urzędu Gminy w Różanie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różanie, sali gimnastycznej w Różanie na sezon grzewczy 2013/2014 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania rekreacyjno-kulturalnego terenu fortu nr 4 w Różanie (teren działek nr 841/2, 845, 846/2) Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Różanie w ramach projektu systemowego : "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III" Tankowanie pojazdów stanowiących własność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie paliwami płynnymi w 2014 roku Przebudowa dróg gminnych we wsi Dyszobaba Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Polnej w Różanie na odcinku od ul.Kościuszki do dz.nr 41 Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat z Gminy Różan Przebudowa drogi gminnej Dzbądz-Mroczki-Rębiszewo Budowa chodnika przy ul.Kościuszki w Różanie wraz z kanalizacja deszczową Budowa stacji uzdatniania wody w Różanie wraz z infrastruktura techniczną Budowa chodnika we wsi Załuzie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan Dostawa energii elektrycznej do obiektów podległych Gminie Różan

DRUKUJDrukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 1304582

Zaokrąglony róg prawy