☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Różan
Herb Różan

Środa 08.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


 

pobierz wniosek

 

Zgodnie z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lun poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza gminy właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”.
Zezwolenia wydaję się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. powyżej 18% zawartości alkoholu.
Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, który zawiera następujące dane:
1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4. przedmiot działalności gospodarczej,
5. adres punktu sprzedaży,
6. adres punktu składowania napojów alkoholowych.
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielo-rodzinnym,
4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Zezwolenie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Różanie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Różanie
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy w Różanie, Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan, pok. nr 14 w godz. 10:00 do 14:00 nr tel.: 029 7679 147 lub w sekretariacie w godz. pracy Urzędu.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach:
I rata płatna do 31 stycznia
II rata płatna do 31 maja
III rata płatna do 30 września
Zgodnie z ustawa wysokość wnoszonych opłat wynosi:
I. dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie:
1. 525 zł na sprzedaż nap. alk. do 4,5% zaw. alk. oraz piwa
2. 525 zł na sprzedaż nap. alk.h od 4,5% do 18% zaw.alk.(z wyjątkiem piwa)
3. 2100 zł na sprzedaz nap. alk. powyżej 18% zaw.alk.
II dla przedsiębiorców, którzy w roku ubiegłym już prowadzili tego rodzaju działalność gospodarczą wysokość opłaty uzależniona jest od wartości sprzedaży:
1. 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alk. oraz piwa wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alk. (z wyjątkiem piwa) wnosi w wysokości 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alk. wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, u których w roku poprzednim wartość sprzedaży nie przekroczyła podanych wartości, wnoszą opłatę w podstawowej wysokości.
Nie złożenie oświadczenia lub brak opłaty w wysokości i terminach określonych w ustawie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji o wygaśnięciu.
Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2007-11-23 11:44:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2007-11-23 11:46:21)
 
 
ilość odwiedzin: 3359036

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X