☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Różanie
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Różanie

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoW dniu 16 czerwca 2016 r.  weszła w życie  ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U., poz.352), która określa zasady i tryb  udostępniania i przekazywania  informacji sektora publicznego  w celu ponownego wykorzystywania. Niniejsza ustawa  dokonuje w zakresie  swojej regulacji  wdrożenia postanowień  dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania  informacji sektora publicznego.
Przez informację sektora publicznego  należy rozumieć  każdą treść lub jej część , niezależnie od sposobu  utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej , elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy w Różanie.
Przez ponowne wykorzystywanie  należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości prawnej,  informacji sektora publicznego , w celach  komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Prawo do ponownego  wykorzystywania  podlega ograniczeniu w zakresie  i na zasadach określonych  w art.6 ustawy  z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystywaniu  informacji sektora publicznego.
Ponowne wykorzystywanie  informacji sektora publicznego, mających  cechy utworu  lub przedmiotu praw  pokrewnych w rozumieniu  przepisów ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  pokrewnych lub stanowiących bazę danych  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, wymaga spełnienia  wymienionych warunków:
1) informacja musi zawierać  wzmiankę o  źródle jej pozyskania poprzez podanie  pełnej nazwy Urzędu Gminy w Różanie oraz datę  wytworzenia lub pozyskania,
2) pozyskana treść informacji  nie może być modyfikowana.
Ponownemu wykorzystywaniu  podlega informacja  sektora publicznego:
1) udostępniona  w systemie teleinformatycznym Urzędu Gminy w Różanie, w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub w inny sposób,
2) przekazana na wniosek  o ponowne wykorzystywanie  informacji sektora publicznego.
Wniosek  o ponowne wykorzystywanie  informacji sektora publicznego wnosi się  w przypadkach, gdy informacja:
1) nie została udostępniona  w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały  określone warunki ponownego  wykorzystywania  lub opłat za ponowne  wykorzystywanie  albo nie poinformowano  o braku takich warunków lub opłat,
3) będzie wykorzystywana  na warunkach innych  niż zostały dla tej  informacji określone,
4) została udostępniona  lub przekazana na podstawie  innych  ustaw  określających zasady i tryb dostępu do informacji  będących  informacjami sektora publicznego.

Wniosek  o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  można:
1) złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Różanie w godzinach pracy Urzędu,
2) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy  06-230 Różan, Plac Obrońców Różana 4,
3) przesłać faxem na nr (29) 7679121,
4) przesłać e-mailem  na adres ugrozan@post.pl,
5) złożyć poprzez  Platformę  ePUAP.
W przypadku niespełnienia  warunków formalnych wniosku  wnioskodawca zostanie wezwany do  uzupełnienia braków wraz z pouczeniem,  że ich nieusunięcie w terminie  7 dni od dnia  otrzymania wezwania, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni  od dnia otrzymania. W przypadku braku możliwości  rozpatrzenia wniosku we wskazanym terminie, wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyczynach opóźnienia  oraz o terminie, w jakim  wniosek zostanie  załatwiony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Urząd Gminy w Różanie pobiera  opłatę  za udostępnienie  informacji  sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli  przygotowanie informacji zgodnie z wnioskiem wymaga  dodatkowych kosztów:
1) przy ustalaniu opłaty  uwzględnia się koszty przygotowania  i przekazania informacji  sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki brane  pod uwagę  przy nietypowych wnioskach  o ponowne wykorzystywanie , które mogą mieć wpływ w szczególności  na koszt lub czas przygotowania  i przekazania informacji.
2) Ustala się wysokość opłat:
1) koszt kserokopii:
a) czarno-białej w formacie:
- A-3 - 0,80 zł/ odbitka,
- A-4 - 0,40 zł/ odbitka,

b) kolorowej w formacie:                                                                                                                     
- A-3 - 5,00 zł/odbitka,
- A-4 -2,50 zł/odbitka,
2) koszt wydruku czarno-biały w formacie:
- A-3 - 0,40 zł/ strona,
- A-4 - 0,20zł/ strona,
3) zapis na jednej płycie CD-ROM wraz z nośnikiem. Nośnik musi pochodzić z zasobów Urzędu – 1,50 zł.

Organ zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:
1) przekazuje informację sektora publicznego  w celu ponownego wykorzystywania  bez określania  warunków,
2) informuje o braku warunków  ponownego wykorzystywania,
3) składa ofertę zawierającą  warunki  lub informację o wysokości opłat,
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody  na ponowne wykorzystywanie  informacji sektora publicznego.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą  warunki ponownego  wykorzystywania  informacji  sektora publicznego, a także wysokość opłat za  ponowne wykorzystywanie  informacji może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Gminy w Różanie o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia  o przyjęciu oferty  w terminie 14 dni od dnia otrzymania jest równoznaczne  z wycofaniem wniosku.
W przypadku  otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w Różanie w drodze decyzji  rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody  na ponowne wykorzystywanie  informacji sektora  publicznego oraz  do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania  lub o wysokości  opłat za ponowne  wykorzystywanie stosuje się przepisy   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz.23 ze zm.).

Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Gminy Różan z dnia 3 października 2016 r. w sprawie  zasad ponownego wykorzystywania  informacji sektora publicznego.
 

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2016-10-04 07:54:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2016-10-06 15:52:37)
 
 
liczba odwiedzin: 3864170

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X