Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Różan

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Różan i z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Różan

Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki wraz z określeniem wymaganego dodatkowego zasięgu

Opłaty:
płatność bezgotówkowa w kasie urzędu lub w kasie Banku Spółdzielczego w Różanie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Różanie 16 8925 0006 0000 0143 2000 0020

Od wydania wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego podstawowa opłata wynosi 70 zł :

1) od wypisu:

        - do 5 stron - 30 zł,

        - powyżej 5 stron 50 zł,

2) od wyrysu:

- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł,

       - nie więcej niż 200 zł


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Różanie – pokój nr 35 , tel. (29) 7679 125 pn.-pt. 8:00 - 16:00

Termin załatwienia sprawy:
14 dni

Tryb odwoławczy:
nie przysługuje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)


 

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2005-11-29 09:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2021-05-11 10:47:24)